مطالعات موزه و نقاشی

۲,۰۰۰ تومان

مطالعات موزه و نقاشی-این پروژه شامل 38 صفحه می باشد-بصورت فایل PDF

توضیحات

بسیاری از منتقدین بر این باورند که موزه ها نماد و شاخصه ی معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند. نقشی که مشابه بر عهده داشته اند. اکنون دیگر اما » آسمان خراش ها « آن را در سالهای نخست قرن بیستم تفکرات افراطی و هیجانات اولیه ی بلند مرتبه سازی در جهان فرو کش کرده و توجهه دولتها، روشنفکران و از ئهمه مهم تر عموم مردم، به فضاهای فرهنگی- هنری بیش از سایر بناها است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر کاربری ها با زندگی روزمره عموم مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب توجه آنان به هنر معماری می شود. علاوه بر این، آزادی فرمال معماران در طراحی موزه ها و حضور ثابت معماران بنام و بین المللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری فضاهای فرهنگی تأثیری به سزا داشته است. معماران تراز اولی چون، لیبسکیند، گری و رنزو پیانو که با زیرکی، تؽییر خاستگاه های جوامع امروزی را درک کرده و از این فرصت جهت افزایش اعتبار و همچنین طرح ایده های نو در عرصه معماری نهایت استفاده را می کنند