مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس نقشه برداری

۱,۰۰۰ تومان

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس
دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)-آشنایی با دروس رشته مهندسی نقشه برداری-بصورت فایل PDF

توضیحات

تا حداکثر دو دهه قبل، رشته های مهندسی، تنها فنی (آن هم با برداشت از کلمه فنی در فرهنگ دانشگاهی ما
ایرانیان) به حساب می آمدند ولی امروزه، آنها را علوم مهندسی مینامند که این نام خود، بیانگر تغییر ژرف و
بنیادی است که در مفهوم مهندسی پدیدار شده که مقداری کمتر و برخی بیشتر مشمول این دگرگونیها شده-
اند. رشته مهندسی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک) که قبلاً نقشه برداری نامیده میشد، یکی از شاخه های
علمی کاربردی بود که در این تند باد تحولات بطور بنیانی محتوای آن دگرگون شد. –
در دهه اخیر تغییرات بنیانی تکنولوژی رشته مهندسی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک) ابعاد کیفی و کمی
اطلاعات، روشهای آنالیز و پردازش این اطلاعات و ابزارهای مورد استفاده در این شاخه از علوم کاربردی را
شدیداً تحت تأثیر قرار داده است.
ابداع سیستمهای ماهوارهای GPS عالم ژئودزی را عالمی دگر کرد، با پیشرفت کامپیوتر (سخت افزار و نرم
افزار)فتوگرامتری رقومی پدیدار گشت که تحول عظیمی در فتوگرامتری به حساب میآید. ابداع ماهواره های
عکسبرداری و روشهای جدید آنالیز اطلاعات موجب پیدایش دورکاوی شد و ظهور کامپیوتر بصورت فعلی
علاوه بر تأثیر بر همه شاخههای علمی، امکان تولید شاخه جدیدی در این رشته یعنی سیستم اطلاعات
جغرافیایی (GIS) را پدید آورد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید